Escoltar

Grup: Interaccions dels ions metàl·lics amb molècules d'interès mèdic

Objectiu general:

Modificació de Nucleobases púriques i pirimidíniques (amb cadenes alifàtiques i anells heterocíclics): síntesi, formació de complexos metàl·lics i estudi de la seva activitat biològica. 

Línies de recerca:

  • Explorar la síntesi de noves molècules bioactives (amb activitat citoquinina i/o antitumoral) de tipus nucleobase modificada amb cadenes seleccionades que inclouen sistemes heterocíclics.
  • Caracterització estructural dels lligands i compostos de coordinació sintetitzats amb cations metàl·lics de transició seleccionats.
  • Avaluació de l’actividad biològica dels lligands sintetitzats i dels complexos metál·lics obtinguts.

Imatge